Σχετικά με το Έργο

CAP4Clima

Το έργο CAP4Clima στοχεύει στην ευαισθητοποίηση των αγροτών, των αγροτικών φορέων και του ευρύτερου κοινού (με ιδιαίτερη έμφαση στους φοιτητές και στη σχολική κοινότητα) σχετικά με τους στόχους και τα μέτρα της νέας ΚΑΠ στην εποχή της Πράσινης Συμφωνίας και για τη συμβολή της γνώσης/καινοτομίας/ψηφιοποίησης σε μια κλιματική ευφυή γεωργία, μέσω:

 • δέσμευσης στους στόχους και υιοθέτησης μέτρων για μία κλιματικά ευφυή γεωργία, για λογαριασμό των αγροτών και των αγροτικών φορέων,
 • βελτίωσης της γνώσης του ευρύτερου κοινού όσον αφορά την κλιματική διάσταση της βιωσιμότητας του συστήματος τροφίμων και τη συμβολή της ΚΑΠ προς αυτή την κατεύθυνση,
 • οικοδόμησης εμπιστοσύνης μεταξύ των αγροτών και των πολιτών, βοηθώντας
 • τους αγρότες να κατανοήσουν τον ρόλο τους σε σχέση με το κλίμα ως πάροχοι δημόσιων αγαθών, και
 • τους πολίτες να κατανοήσουν τις σημαντικές προκλήσεις και προσπάθειες του αγροτικού πληθυσμού σε σχέση με το κλίμα και τη βιωσιμότητα του συστήματος τροφίμων στο πλαίσιο της ΚΑΠ.
Extreme Sports Bike
Extreme Sports Mountain Climbing

Το έργο CAP4Clima θα επικεντρωθεί ιδιαίτερα στους στόχους και τα μέτρα της ΚΑΠ που:

 • σχετίζονται με την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή,
 • σχετίζονται με τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής,
 • συμβάλλουν σε μια κλιματικά έξυπνη γεωργία, ενστερνίζοντας τόσο την προσαρμογή όσο και τον μετριασμό και συγκεκριμένα στόχους και μέτρα που σχετίζονται με τη γνώση/καινοτομία/ψηφιοποίηση.

Γιατί το έργο είναι σημαντικό και ποιες ανάγκες πληροφόρησης καλείται να καλύψει;

Γιατί το έργο είναι σημαντικό και ποιες ανάγκες πληροφόρησης καλείται να καλύψει;

 • Ο πρωταρχικός στόχος της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας είναι να καταστήσει την Ευρώπη την πρώτη κλιματικά ουδέτερη ήπειρο.
 • Οι αγρότες αισθάνονται ήδη σε μεγάλο βαθμό τις αρνητικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, αλλά θα χρειαστεί να αυξήσουν σημαντικά τις προσπάθειες προκειμένου να συμβάλουν στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής σύμφωνα με τους φιλόδοξους στόχους της νέας ΚAΠ που σχετίζονται με το κλίμα.
 • Αυτοί οι νέοι στόχοι και τα μέτρα για την εξυπηρέτησή τους αποτελούν ένα σημαντικό βήμα προόδου σε σύγκριση με τους στόχους και τα μέτρα που σχετίζονται με το κλίμα της ΚAΠ 2014-2020.
 • Ο εγκάρσιος στόχος της γνώσης, της καινοτομίας και της ψηφιοποίησης θα είναι βασικός για την επίτευξη αυτών των νέων φιλόδοξων στόχων.
 • Η νέα ΚAΠ σηματοδοτεί μια αλλαγή παραδείγματος όσον αφορά τη διακυβέρνηση, με τα Κράτη-Μέλη να αναλαμβάνουν μεγαλύτερη ευθύνη και υπευθυνότητα στο σχεδιασμό και την εφαρμογή των στρατηγικών σχεδίων της ΚAΠ.
 • Η προσαρμογή των στρατηγικών σχεδίων της ΚAΠ σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες εξελίξεις όσον αφορά την τρέχουσα και προβλεπόμενη νομοθεσία σχετικά με το κλίμα – όπως απορρέει από τη στρατηγική «από το αγρόκτημα στο πιάτο», τη στρατηγική για τη βιοποικιλότητα, καθώς και από τη δέσμη προτάσεων Fit for 55 – αποτελεί υποχρέωση των Κρατών-Μελών σύμφωνα με την πολιτική συμφωνία για τη νέα ΚAΠ που συνήφθη τον Ιούνιο του 2021.