Στρατηγική «από το αγρόκτημα στο πιάτο»

για ένα δίκαιο, υγιεινό και φιλικό προς το περιβάλλον σύστημα τροφίμων

Τον Μάιο του 2020 η Επιτροπή παρουσίασε τη στρατηγική της «από το αγρόκτημα στο πιάτο», η οποία αποτελεί μία από τις βασικές δράσεις στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Συμβάλλοντας στην επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050, η στρατηγική έχει ως σκοπό να στρέψει το σημερινό σύστημα τροφίμων της ΕΕ προς ένα βιώσιμο πρότυπο.

Για να μπορούν τα συστήματα τροφίμων να είναι ανθεκτικά σε κρίσεις όπως η πανδημία COVID-19 θα πρέπει να είναι βιώσιμα και να επανασχεδιάζονται.

Ο αγροδιατροφικός τομέας έχει σημαντικό αντίκτυπο στο περιβάλλον. Τα συστήματα διατροφής σήμερα αντιστοιχούν περίπου στο ένα τρίτο των παγκόσμιων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, ενώ καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες φυσικών πόρων, με αποτέλεσμα την απώλεια της βιοποικιλότητας.

Το σύγχρονο διατροφικό μοντέλο έχει αρνητικές επιπτώσεις και στην υγεία λόγω τόσο του υποσιτισμού όσο και του υπερσιτισμού (περισσότερο από το 50% των ενηλίκων στην Ευρώπη είναι υπέρβαροι).

Η παραγωγή τροφίμων δεν αποτελεί μόνο υπηρεσία ζωτικής σημασίας αλλά και πηγή εισοδήματος. Η αγροδιατροφική αλυσίδα της ΕΕ  διασφαλίζει την επισιτιστική ασφάλεια τουλάχιστον 400 εκατομμυρίων πολιτών και αποτελεί σημαντικό οικονομικό τομέα της ΕΕ. Η εξασφάλιση δίκαιου εισοδήματος και οικονομικών αποδόσεων είναι σημαντική για όλους τους φορείς, ιδίως για τους πρωτογενείς παραγωγούς.

Η στρατηγική «από το αγρόκτημα στο πιάτο» στοχεύει να επιταχύνει τη μετάβασή μας σε ένα βιώσιμο σύστημα τροφίμων που θα πρέπει να:

  • έχει ουδέτερο ή θετικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο·
  • συμβάλλει στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και στην προσαρμογή στις επιπτώσεις της·
  • αναστρέφει την απώλεια βιοποικιλότητας·
  • διασφαλίζει την επισιτιστική ασφάλεια, τη διατροφή και τη δημόσια υγεία, διασφαλίζοντας ότι όλοι έχουν πρόσβαση σε επαρκή, ασφαλή, θρεπτικά, βιώσιμα τρόφιμα·
  • διατηρεί την οικονομική προσιτότητα των τροφίμων παράγοντας δικαιότερες οικονομικές αποδόσεις, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα του τομέα εφοδιασμού της ΕΕ και προάγοντας το δίκαιο εμπόριο.

Η μετάβαση σε ένα βιώσιμο και πιο φιλικό προς το περιβάλλον, σύστημα τροφίμων φέρνει επίσης νέες ευκαιρίες για τους φορείς στην αλυσίδα αξίας τροφίμων. Οι νέες τεχνολογίες και οι επιστημονικές ανακαλύψεις, σε συνδυασμό με την αυξανόμενη ευαισθητοποίηση του κοινού και τη ζήτηση για βιώσιμα τρόφιμα, θα ωφελήσουν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Για να καταστεί δυνατή και να επιταχυνθεί η μετάβαση σε ένα δίκαιο, υγιεινό και φιλικό προς το περιβάλλον σύστημα τροφίμων, οι συμβουλευτικές υπηρεσίες, τα χρηματοπιστωτικά μέσα, αλλά και η έρευνα και η καινοτομία είναι καθοριστικής σημασίας, καθώς μπορούν να βοηθήσουν στην επίλυση εντάσεων, στην ανάπτυξη και δοκιμή λύσεων, στην υπέρβαση φραγμών και στην αποκάλυψη νέων ευκαιριών στην αγορά.

Ένα πιο βιώσιμο σύστημα τροφίμων θα συμβάλει επίσης στην προστασία της φύσης και της βιοποικιλότητας της Ευρώπης. Η στρατηγική «από το αγρόκτημα στο πιάτο» ευθυγραμμίζεται με τη στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030, καθώς οι δύο προτάσεις αλληλοσυμπληρώνονται.

Ο εκσυγχρονισμός της γεωργίας με την ανάπτυξη πιο βιώσιμων γεωργικών πρακτικών, σε συνδυασμό με την προστασία της φύσης και την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, συγκαταλέγεται στους βασικούς στόχους της μεταρρύθμισης της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ). Επομένως, οι στόχοι της ΚΑΠ είναι στενά συνυφασμένοι με τη στρατηγική «από το αγρόκτημα στο πιάτο».

Διαβάστε περισσότερα εδώ και εδώ.

Συχνές ερωτήσεις & απαντήσεις

Factsheet «από το αγρόκτημα στο πιάτο»