Για την ανάδειξη και επικοινωνία των στόχων και των κυρίων θεμάτων του έργου 5 άρθρα γνώμης πρόκειται να δημοσιευτούν σε εφημερίδες μεγάλης κυκλοφορίας, καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου, με βάση τη στενή παρακολούθηση των τρεχουσών εξελίξεων στη δημόσια σφαίρα.

Τα άρθρα πρόκειται να συνταχθούν με έναν συνεκτικό και εύκολα κατανοητό τρόπο και θα βασιστούν σε στοιχεία & δεδομένα σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο.

Τα άρθρα πρόκειται να εστιάσουν σε διάφορες πολιτικές και πρακτικές πεδίου που σχετίζονται με τους στόχους και τα μέτρα της ΚΑΠ για το κλίμα, καθώς και τον ρόλο της γνώσης και της καινοτομίας στην επίτευξή τους.

Άρθρο της Έλλης Τσιφόρου στο ένθετο «AGRO EFSYN» της εφημερίδας ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ των ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ

Διαβάστε εδώ το πρώτο άρθρο της Έλλης Τσιφόρου, Γενικής Διευθύντριας της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, όπως δημοσιεύθηκε στο ένθετο «AGRO EFSYN» της εφημερίδας ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ των ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ, το Σάββατο 22 Οκτωβρίου 2022 και αφορά το μεγάλο στοίχημα της ανανέωσης των γενεών για την ελληνική και την ευρωπαϊκή γεωργία, προσπαθώντας να ερμηνεύσει τις τρέχουσες ανησυχητικές τάσεις και, κυρίως, να προτείνει τρόπους αντιμετώπισης.

Άρθρο της Έλλης Τσιφόρου στο ένθετο «BIO EFSYN» της εφημερίδας ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ των ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ

Διαβάστε εδώ το δεύτερο άρθρο της Έλλης Τσιφόρου, Γενικής Διευθύντριας της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, όπως δημοσιεύθηκε στο ένθετο «BIO EFSYN» της εφημερίδας ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ των ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ, το Σάββατο 3 Δεκεμβρίου 2022 και αφορά το κρίσιμο ζήτημα του προϋπολογισμού της ΚΑΠ, δεδομένου ότι έχει ήδη συμφωνηθεί, και μάλιστα με βάση παλαιότερα δεδομένα πληθωρισμού, και το πώς τελικά θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί ως επενδυτικός μοχλός ανάπτυξης.